කෘෂිකර්මය නංවන්නට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයෙන් නව වැඩපිලිවෙලක්

11

තරුණ පරපුර කෘෂිකර්මාන්තය කෙරෙහි යොමුකරවීමේ නව වැඩපිලිවෙලක් තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කර තිබෙනවා.

අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ තරුණ සේවා සභාව, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, ඉඩම් අමාත්‍යාංශය මෙන්ම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් ඊට දායකත්වය ලබා දී ඇති බවයි.

මෙම සැළසුම ඔස්සේ තරුණ පරම්පරාව රැකියා වෙළඳපොල වෙත යොමු කිරීම අපේක්ෂාව බව අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය හමුවේ දී සඳහන් කළා.

Your Comments