කළුතරට පැය 10 ක ජල කප්පාදුවක්

15

අද පෙරවරු 10 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලය තුළ කළුතර ආශ්‍රීත ප්‍රදේශ කිහිපයක පැය 10ක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ කළුතර අල්විස් පෙදෙස ජලාශයේ හදිසි නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන්.

ඒ අනුව වාද්දූව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, කළුතර උතුර, දකුණ, ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

මීට අමතරව කටුකුරුන්ද සහ නාගොඩ ප්‍රදේශවලට ද අද පෙරවරු 10 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති බවටයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

Your Comments