කර්මාන්තකරුවන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට ප්‍රමුඛස්ථානය දෙන යුගයක් ඉදිරියේදී බිහි කරනවා

11

මෙරට කර්මාන්තකරුවන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දෙන යුගයක් ඉදිරියේ දී බිහි කරන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

අම්පාර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සදහන් කළා.

Your Comments