එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ තනතුරු සංශෝධනයට වඩා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ තනතුරු සංශෝධනය වැදගත්

7

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනතුරු සංශෝධනයට වඩා වැදගත් වන්නේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ තනතුරු සංශෝධනයක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම ගමගේ මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ තනතුරු කිහිපයක්ද සංශා්ධනය විය හැකි බවයි.

Your Comments