ඉවතලන මුහුණු ආවරණ සහ අත්වැසුම් හේතුවෙන් සමුද්‍රිය පරිසරය බරපතල අවදානමක

6

කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ දිනපතා ඉවතලන මුහුණු ආවරණ සහ අත්වැසුම් හේතුවෙන් සමුද්‍රිය පරිසරය බරපතල අවදානමකට ලක්වන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ප්‍රකාශ කලා.

 

මේ වනවිටත් දිවයින වටා වෙරළ තීරයේ අවදානම නිරික්ෂණය වන බවයි අධිකාරියේ සභාපති දර්ශණී ලහඳපුර මහත්මිය සිත නිවුස් 24 ග්‍රීන් තර්ස්ඩේ විශේෂාංගයට එක් වෙමින් කියා සිටියේ.

මේ වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය.

Your Comments