ඇඳිරි නීති ප්‍රදේශවල ආහාර සහ ඔසුහල් දින 2ක් විවෘත කිරීමට අවසර

17

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවතින ප්‍රදේශවල සතියකට දින 2ක් ආහාර සහ ඔසුහල් විවෘත කිරීමට අවසර දී තිබෙනවා.

ගම්පහ – සඳුදා / බ්‍රහස්පතින්දා
කොළඹ – අඟහරුවාදා / සිකුරාදා
කළුතර – සඳුදා / බ්‍රහස්පතින්දා
කුරුණෑගල – අඟහරුවාදා / සිකුරාදා

 

Your Comments