ආනයනික ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක බදු සංශෝධනය කෙරේ

49

ආනයනික ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ධ සංශෝධනය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව රතු ලුණු, සුදුලුණු අර්තාපල් පරිප්පු සැමන් සහ හාල් මැස්සන් යන ආහාර ද්‍රව්‍ය වල ආනයනික විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්ධ සංශෝධනය කර තිබෙනවා.
මේ අතර ඇපල් මිදි සහ දොඩම් යන ආනයනික පළතුරු සදහා පනවා ඇති බදු ද සංශෝධනය කර ඇති බවයි සදහන් වන්නේ.
දේශීය නිෂ්පාදන දිරි ගැන්වීමේ අරමුණින් රජය විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.
මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සදහන් කලේ ශීර්ෂ 21 යටතේ ආනයනික ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක බදු සංශෝධන නියමයන් අද සිට ක්‍රියාත්මක බවයි.

Your Comments