‘අවුරුදු ක්‍රීඩා නම්’ කිහිපයකින් පිරිසක් අපහසුතාවට

59

අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩාවලදී ආබාධිත තැනැත්තන්ට අපහාස වන වචන භාවිත කිරීමෙන් වළකින ලෙසට ආබාධ සංවේදී උද්දේශන කණ්ඩායම නමැති සංවිධානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

අවුරුදු ක්‍රීඩාවලදී ‘කණා මුට්ටිය බිඳීම’ සහ ‘අන්ධයාට කිරි කැවීම’ යන ක්‍රීඩා එම නම්වලින් හැඳින්වීම හේතුවෙන් ආබාධිතයන් අපහසුතාවට පත්වන බවයි එම සංවිධානය පැවසුවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණයෙන් සියයට 8.7ක් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්.

එබැවින් එවැනි ක්‍රීඩා සඳහා වෙනත් වචන භාවිත කරන ලෙසටයි ආබාධ සංවේදී උද්දේශන කණ්ඩායමේ කැඳවුම්කරු ටිකිරි කුමාර ජයවර්ධන මහතා ඉල්ලීමක් කළේ.

Your Comments