“අය වැයේ විශ්වාසයක් නෑ” – මහ බැංකුවෙන් තහවුරු කර ගන්නැයි පාර්ලිමේන්තුවට නිර්දේශයක්

10

මෙවර අය වැය ලේඛනය පිළිගත හැකි තත්වයක නොමැති බැවින් ඒ පිළිබඳ මහ බැංකුවෙන් විමසා තහවුරු කර ගන්නැයි පාර්ලිමේන්තුවට නිර්දේශයක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.

ඒ මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ සභාව විසින්.

මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද මුදල් අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදයේ දී කරුණු අනාවරණ කළා.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අය වැය ලේඛනය ඔස්සේ පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවා ඇති බවයි.

පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවන්නේ තමන් නොවන බව එහිදී ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මංගල සමරවීර මහතා සඳහන් කළා.

එහි දී එයට අභියෝග කරමින් මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තාව උපුටා දක්වමින් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අවධාරණය කළේ “වර්තමාන අයවැය සභා ගත කර ඇති කල්පිත්යන්ගේ රාමුවෙහි ප්‍රමාණවත්භාවය සහ වලංගුභාවය විධිමත් ඇගයුමකට ලක් කර පාර්ලිමේන්තුවට තහවුරු කරන ලෙස මහ බැංකුවට ඇරයුම් කළ යුතුය” යන්නයි.

Your Comments