අනිද්දා සිට දුම්රිය දුරගමන් සේවා නැවතත්

8

දුරගමන් දුම්රිය සේවා අනිද්දා සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය නිවේදනය කළා.

 

ඒ අනුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොළඹ කොටුවේ සිට මහනුවර සහ බදුල්ල දක්වා දුම්රිය ධාවනය සිදුකෙරෙනු ඇති.

උතුරු මාර්ගයේ ගල්කිස්ස සහ කොළඹ කොටුවේ සිට කන්කසන්තුරය දක්වාද, මඩකලපුව මාර්ගයේ කොළඹ කොටුවේ සිට මඩකලපුව දක්වා ද ධාවනය සිදුකිරීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම, මුහුදුබඩ මාර්ගයේ කොළඹ කොටුවේ සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ද, දුරගමන් දුම්රිය සේවා ආරම්භ කිරීමටයි සැලසුම කර ඇත්තේ.

 

Your Comments