සෞඛ්‍ය මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාරට පත්වීමක් නැහැ

48

වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කල වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පත්වීමක් හෝ ලිපියක් මෙතෙක් ලැබී නොමැති බව වර්තවනවා.

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර සඳහන් කළේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයෙන් ඉවත්වීමත් සමඟ ඇතිවූ මහජන කැළඹීමත් සමග තමන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරට යෝජනා වූ බව සදහන්.

කෙසේ වෙතත් තමන්ට එම තනතුර සම්බන්ධයෙන් පත්වීමක් හෝ ලිපියක් මෙතෙක් වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතාට ලබාදී නොමැති බවයි පැවසෙන්නේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය තමන්ගෙන් කළ ඉල්ලීමකට ගරු කිරීමක් ලෙස තම රාමුව තුළ සිටිමින් ජනතාව දැනුවත් කිරීම පමණක් සිදුකරන බව වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා පවසා තිබෙනවා.

ඉදිරියේදී යම්කිසි අයුරකින් එය නතරකිරීමේ හැකියාවක් පැවතීමේ ඉඩකඩක් ද තිබිය හැකි බැවින් ඉන් අනතුරුව තමන්ට මාධ්‍ය ඉදිරියේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකිවනු ඇති බවද වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළා.

Your Comments