රුවන්ගි රත්නායක යුග දිවියට

33

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී රුවන්ගි රත්නායක අද දිනයේ යුග දිවියට පිවිසුණා.

ඇය විවාහ වූයේ නිර්මල ගමගේ සමඟයි.

එහි ඡායාරූප පහතින්

 

Your Comments