රුවන්ගි රත්නායකගේ ප්‍රී ශුට් එකේ මෙතෙක් නොදැක්ක Photos

86

ජනප්‍රිය නිළි රුවන්ගි රත්නායක පසුගියදා විවාහ වුණානේ.

වැඩි සද්දයක් නැතිව ගත්ත රුවන්ගි විවාහ වූයේ නිර්මල ගමගේ සමඟයි.

මේ රුවන්ගි සහ නිර්මලගේ ප්‍රී ශුට් එකේ ඡායාරූප

Your Comments