රැෆී ගේ ඡායාරූපකරණයෙන් හැඩ වූ අපේ කලා තරු

7

 

රැෆෙලා ප්‍රනාන්දු කියන්නේ ජාත්‍යන්තරය පවා දිනූ ඡායාරූප ශිල්පිනියක් .
ඇයගේ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍ය තුලත් බොහොම ජනප්‍රියයි . ඒ වගේම තමයි අපේ කලා තරුත් බොහොමයක් රැෆෙලා කරන ෆොටෝ ෂූට් වලට පෙනී ඉදලා තියෙනවා .

ඉතින් මේ තියෙන්නේ රැෆී ගේ කැමරා ඇසින් හැඩ වූ අපේ කලා තරු කිහිපයකගේ ඡායාරූප පෙළක් .

 

Your Comments