රවීන් – රොසෙල් යුග දිවියට – Photos

81

ජනප්‍රිය නළු රවින් කනිෂ්ක සහ නෙත්මි රොෂෙල් රොජස් හරි අපූරු ඡායාරූප එකතුවක් කරලා තිබ්බා.

 

Groom & Groomsmen designer wear by: Namal Balachandra| Wills Design Private Ltd
Makeover: Shamika Dilrukshi by Shami’s Bridal Makeover
Photography: Studio U
Colour retouched: Nadeesha Gamaarachchi
Bridal outfit: Lucky’s Wardrobe
Decoration: Red Floral Eventz

Your Comments