මේනක සහ නෙහාරාගේ අලුත උපන් සිගිති දියණියගේ බෞතීස්ම කිරීමෙන් පසු උත්සවයේ ඡායාරූප

3

මේනකගේ සහ නෙහාරාගේ අලුත උපන් පුංචි මෙලී බබාව බෞතීස්ම කිරීම පසු ගිය දවසක සිදු වුණා .එම අවස්ථාවේ ඡායාරූපත් අපි ඔබ වෙත ගෙන අවා ඔබට මතක ඇති .

ඉතින් බෞතීස්ම කිරීමෙන් අනතුරුව පැවති උත්සවයේ තවත් ඡායාරූප කිහිපයක් නෙහාරාගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට එක්ව තිබුණේ මේ අකාරයටයි .

Your Comments