පළමු විවාහ සංවත්සරය දවසේම නාමල්, පිය පදවියට

2812

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ, ලිමිනි සමඟ විවාහ වී වසරක් සපිරෙන අද දවසේම නාමල් පිය පදවිය ලබා තිබෙනවා.

අද උදෑසන කාලයේ ලිමිනි පුතෙක් බිහිකළ බවයි දැන ගන්නට ලැබෙන්නේ.

ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමා දෙවන වරටත් මුණුබුරෙකුගේ මුහුණ දකින්න තරම් වාසනාවන්ත වුණා.

 

 

Your Comments