පරපුර රකින්න මහින්දට තවත් පුතෙක්

1336

රාජපක්ෂ පවුලට එක් වූ අලුත්ම සාමාජිකයා බැලීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය පැමිණි මොහොත…

නාමල් ලිමිනි පළමු විවාහ සංවත්සරයට තෑග්ග …. ආච්චියි සීයයි…

නාමල්-ලිමිනි ගේ පළමු විවාහ සංවත්සර දිනයේම ලැබුණු රුවන් තෑග්ග ගැන නාමල් Facebook හි සටහනක් තබා තිබුනේ මෙලෙසින්.

පළමු විවාහ සංවත්සරය ගැන කිව්වේ මෙහෙම …

Your Comments