නිරූපන ශිල්පිනී යමීෂා රසාදිගේ නවතම හැඩ

5

යමීෂා රසාදි කියල කියන්නේ නිතරම වගේ විවිධ තේමාවන් යටතේ කරන ෆොටෝ ෂූට් වලින් දැක ගන්න පුළුවන් සුරූපි නිරූපන ශිල්පිනියක් වෙනවා .

යමිෂා අලුතෙන්ම කරපු බොහොම අපූරු ෆොටෝ ෂූට් එකක ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ .

එම ඡායාරූප පහතින් .

 

Your Comments