දුලානි අනුරාධාට යෙහෙළියන් දුන් bride to be සාදය – Photos

49

මේ දිනවල රංගන ශිල්පිණි දුලානි අනුරාධා විවාහයට සූදානම් වෙනවා.

පසුගියදා දුලානිගේ යෙහෙළියන් ඇය වෙනුවෙන් bride to be සාදයක් පවත්වා තිබුණා.

එහි ඡායාරූප පහතින්.

 

Your Comments