දිනක්ෂි දිසාසේකර වූ පසු ගිය පළමු පාටිය

29

පසුගියදා සමඟ යුග දිවිය ආරම්භ කළ සාරංග -දිනක්ෂි ඊයේ උත්සවයකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා.

එහි ඡායාරූපයක් සාරංග සිය මුහුණු පොතට එක් කරලා තිබ්බේ මෙලෙස.

Your Comments