දිනක්ෂි සහ සාරංගගේ තවත් ජායාරූප පෙළක්

2521

ඉතා උත්කර්ෂවත් අයුරින් ඊයේ දිනයේ පැවති දිනක්ෂි සහ සාරංගගේ විවාහ උත්සවයේ දී ගත් වෙනස්ම ආකාරයේ ජායාරූප පෙළක්.

 

 

Your Comments