තිසුරි යුවනිකා ආදරණීය සැමියා සමග ගිය ගමන

10

අපි කවුරුත් එක ලෙස ආදරය කරන රංගන ශිල්පිනියක් තමයි තිසුරි යුවනිකා කියල කියන්නේ .ඇය ඉතාම නිහතමානී සහ අහිංසක තැනැත්තියක් වනවා .
තිසුරි ඇයගේ ආදරණීය සැමියා එක්ක නිවාඩුවක් ගත කරන්න ඇල්ලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා .

ඇය සමාජ මාධ්‍යන්ට එක් කර ගනු ලැබූ ඡායාරූප කිහිපයකින් ඒ බව දැක ගන්න ලැබුණා .

මේ තියෙන්නේ එම ඡායාරූප කිහිපය .

 

Your Comments