ටීනාගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුවක්

21

ටීනා ශනෙල් කියන්නේ හැමෝම දන්නා නිරූපණ ශිල්පිනියක් වගේම රංගන ශිල්පිනියක්.

මේ ටීනාගේ අලුත්ම ඡායාරූප කිහිපයක්.

 

Your Comments