ජනප්‍රිය නිලි නිපුනිකාගේ විවාහ දින ඔබ නොදුටු නිල ඡායාරූප පෙලක් මෙන්න

4

කෙටි කාලයකින් ප්‍රථම රංගනය තුලින්ම ප්‍රෙක්ෂකයන් අතරට ගිය රංගන ශිල්පිනියක් තමයි නිපුනිකා හේවා ගමගේ කියන්නෙ. මෑතකදී ඇය විවාහ දිවියට පිවිසුන බව කවුරුත් දන්න කාරණාවක්.

ඉතින් ඇයගේ විවාහ දින නවතම නිල ඡායාරූප කිහිපයක් ඔවුන්ගේ ඡායාරූප ශිල්පියා විසින් සමාජ මාධ්‍යට එක් කර තිබුනේ මේ අයුරින්.

එම ඡායාරූප පහතින්.

Your Comments