චූලාගේ ඡායාරූප එකතුවක්

40

චූලා පද්මේන්ද්‍රන් කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රිය මෝස්‌තර නිරූපිකාවක්.

චූලාගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්

Your Comments