“කාටත් හොරා” සුරේනි කියන දේ

157

ගීත ගායනයට මෙන්ම නර්තනයට හපන් සුරේනි ද මෙල් වසර 5කට පස්සේ “කාටත් හොරා” මේ කියන්න යන්නේ මොකක් ද කියලා අහලා බලන්න පුළුවන් පහත වීඩියෝ එකෙන්.

Your Comments