අනෝමදස්සි හිමියන්ට දහවල් දානය අගරදගුරු නිල නිවෙසේ දී

18

මාතලේ අනෝමදස්සි හිමියන්ට දහවල් දානය කොළඹ අගරදගුරු නිල නිවෙසේ දී පිළිගන්වා තිබෙනවා.

කොළඹ අගරදගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේදී මාතලේ අනෝමදස්සි හිමියන්ට දානය පිළිගන්වනු ලැබුවා.

 

 

Your Comments